|
|
جنگل راش | منطقه بندبن | گوسفندسرا | قله نرو خرو • دو روزه
 • 30 دقیقه
 • 7 ساعت
 • جاده جنگلی
 • شیب کم-زیاد
 • سنگین


جنگل راش | منطقه بندبن | گوسفندسرا | قله نرو خرو

 • دو روزه
 • 30 دقیقه
 • 7 ساعت
 • جاده جنگلی
 • شیب کم-زیاد
 • سنگین