|
|
قله گوگلی | منطقه اوپرت • دو روزه
 • 1 ساعت
 • 6 ساعت
 • جاده جنگلی
 • شیب زیاد
 • سنگین


قله گوگلی | منطقه اوپرت

 • دو روزه
 • 1 ساعت
 • 6 ساعت
 • جاده جنگلی
 • شیب زیاد
 • سنگین